Close

Accommodation(Hotel/Resort/Dharamsala)

 

S.No Hotels Address/Zila Contact No
1 Hotel Skylark Garhmukteshwar hapur 099273 62277
2 Rahi Hotel Garhmukteshwar hapur 9359865501
3 Hotel Dharma Sitaganj railway road hapur 9152595735
4 Hotel Siddhartha Palace Garh Road, Hapur 0122-2313494
5 Hotel RK Plaza Railway Road Hapur 9152551356
6 Hotel City Plaza Railway Road Hapur 7417104284,  0122-6888688
7 Green Palace Garh Road, Hapur, Near Government Hospital 9634408295, 9259721615
8 Hotel Paradise Hapur Rd, Lothi Gate Nagar, Trivanti Ganj, Hapur 0122-2300769
9 Raj Regency Hapur Road Bulandshar 0122-2301717
10 Vatika Hotel & Restaurants Nizampur Hapur bypass 941223181,  9927700917,  09358429140
11 Prakesh regency Hapur 9971620402